Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk Onder de sterren

 1. Deelname aan de therapie van Praktijk Onder de sterren betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 2. De eerste therapie zal gebruikt worden als intake. In deze intake wordt kennisgemaakt en worden wensen, verwachtingen t.a.v. werkwijze en doelen besproken.
  a.v. de intake (en observatieperiode) wordt er een behandelplan opgesteld. Gedurende de behandeling wordt het behandelplan met regelmaat besproken en eventueel bijgesteld.
 3. U bent verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten aan de therapeut te melden.
 4. Praktijk Onder de sterren kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemers, noch voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 5. Uw privacy wordt gerespecteerd volgens de Europese data privacy wetgeving; de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zie de privacyverklaring.


Beroepsprofessionaliteit

 1. De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De vaktherapeut is geregistreerd bij het register vaktherapie en voldoet daarmee aan de kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.
 2. De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 3. De vaktherapeut voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).


Behandeling

 1. In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 2. Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 3. De sessies duren 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 4. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 5. Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 6. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.


Kosten

 1. Het op de site van Praktijk Onder de sterren genoemde tarief per sessie is opgebouwd uit: 60 minuten directe tijd + 30 minuten indirecte tijd/overhead (voorbereiding, verslaglegging, behandelplan, opruimen, administratie).
 2. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt. Bij de overschrijding van de betalingstermijn wordt een herinnering gestuurd. Hiervoor kunnen administratiekosten kunnen in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten worden aan u worden doorberekend.
 3. Tot 24 uur voor een gemaakte afspraak kunt u deze kosteloos afzeggen. Wordt een gemaakte afspraak binnen 24 uur tot de afspraak afgezegd worden de kosten voor de afspraak in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de verzekeraar worden gedeclareerd.
 4. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.


Klachtenregelingen

Het kan voorkomen dat u als cliënt een klacht heeft over de geboden ondersteuning. Wij stellen het op prijs wanneer u bij een klacht het gesprek met betreffende therapeut aan gaat om zo gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Mocht de oplossing niet gevonden worden of dit niet lukken dan verwijs ik u door naar het NIBIG.